Tag: cộng đồng online

Tại sao chúng ta không làm một điều gì đó

Nếu bạn đang trông mong xây dựng một tài sản giá trị cho công ty của mình trong điều kiện dài hạn, một cộng đồng khách hàng có thể đem lại những lợi ích vô cùng to lớn từ chức