Tag: người tiêu dùng

Sự khác nhau giữa việc đăng ký nhãn hiệu đen trắng và màu săc

Vậy, cần lưu ý là trong cả hai trường hợp nêu trên việc đăng ký nhãn hiệu dưới dạng mầu hay đen trắng là căn cứ vào sự sử dụng của nhãn hiệu trên thực tế, hay nói cách khác